Staj Bilgisi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam
1. Trakya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği`nin 20. maddesi uyarınca hazırlanan bu yönergenin amacı, Trakya Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dışındaki Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin stajlarında uygulanacak esasları belirlemektir.

Staj Süresi ve Dönemleri

2. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin önlisans diploması almaya hak kazanabilmesi için programlar ile ilgili işyerlerinde  40 tam işgünü staj yapmaları zorunludur.

3. Staj dönemleri bahar yarıyılını izleyen yaz tatilleridir. Derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış öğrenciler veya derslerini tamamlamamış ancak hiçbir derse de devam mecburiyeti olmayan öğrenciler katılmak zorunda olduğu sınav günleri haricinde eğitim öğretim dönemlerinde de stajlarını yapabilirler. Staj Komisyonu`nun uygun görmesi halinde, güz ve bahar yarıyılları arasındaki tatilde de, tatil süresinin el verdiği ölçüde staj imkanı tanınabilir.

4. Stajlar, Trakya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği`nin 4. maddesinde belirtilen öğrenim süreleri içinde yapılır.

5. Bütün derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, 6 aylık süre içinde stajlarını tamamlamadıkları taktirde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Staj Komisyonu

6. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek ve değerlendirmek üzere her okulda Teknik Programlar Bölümü ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümü için birer staj komisyonu, Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilir. Her komisyon, bir başkan, bir organizatör ve program danışmanlarından oluşur.

Staj İçerikleri

7. Staj içerikleri, aynı programı yürüten diğer Meslek Yüksekokulları ile uyumlu olacak şekilde Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Staj Yeri ve Temini

8. Stajlar, Yüksekokul Kurulu tarafından uygun görülen resmi ve özel kuruluşlar ile yurtdışındaki benzer kuruluşlarda yapılır.

9. Öğrenci staj yerini kendisi bulmak zorundadır. Meslek Yüksekokulu yönetimi staj yeri bulmakla yükümlü değildir. Bakanlıklar, kamu kuruluşları, meslek odaları ve özel sektör tarafından sağlanan staj imkanları Yüksekokul panolarında ilan edilir.

10. Resmi yada özel kuruluşlardan alınabilecek ücretli yada ücretsiz staj kontenjan önerilerine kontenjandan fazla başvuru halinde, başvurular kura ile değerlendirilir.

Staja Başlama
11. Öğrenci, staj yapacağı kurumda staj yapma isteğinin kabul edildiğine dair antetli veya kaşeli, tarihli ve stajın adını içeren onaylı bir belge ile Yüksekokul Müdürlüğü`ne başvurur. Öğrencinin başvurusu, Staj Komisyonu Başkanı tarafından incelenerek yapılmak istenen stajın o kurumda yapılıp yapılamayacağına karar verilir. Gerektiğinde staj yeriyle ilgili detaylı bilgiler istenebilir. Öğrenciler, stajlarına Staj Komisyonu Başkanı`ndan onay aldıktan sonra başlayabilirler. Staj Komisyonu Başkanı`nın onayı olmadan başlanan stajlar hiçbir şekilde geçerli değildir.

12. Staj yeri kabul edilip onaylanan öğrenci, bu staj yerini Staj Komisyonu`nda kabul edilebilecek bir mazereti olmadan ve Komisyon`a bilgi vermeden değiştiremez. Değiştirdiği takdirde yapılan staj geçerli değildir.

13. Staja başlayacak öğrenci, her bir staj için bir staj dosyası hazırlamak zorundadır. Staj dosyası ile ilgili esaslar ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Stajın Uygulanması
14. Staj Komisyonu tarafından düzenlenen staj çalışma programlarının birer örneği, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından öğrencinin staj yapacağı iş yerine gönderilir.

15. İş yeri her stajyer öğrenciye bir yada birden fazla staj amiri tayin edebilir. Staj amirlerinin kendi meslek alanlarında en az lisans diplomasına veya yeterli meslek deneyimine sahip olmaları şartı aranır.

16. Öğrenci, staj süresi boyunca, kendisine verilen programa göre yürüttüğü çalışmaları, günü gününe not eder ve staj dosyasına geçirir. Günlük formlar staj amirince imzalanır. Staj bitiminde işyerinin amiri, tüm çalışmaları kontrol eder ve onaylar. Onaylanmamış staj dosyası kabul edilmez.

17. Her bir staj için ayrı bir staj dosyası hazırlanmalıdır. Daha önceden eksik yapılan veya kısmen yapılan stajlar için de ayrı bir staj dosyası hazırlanmalıdır.

Staj Yerinde Uyulması Gereken Kurallar
18. Öğrenciler staj yaptıkları kuruluşun bağlı olduğu işyeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadır. Staj çalışma programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrencilerin durumu, staj yapılan kurum amiri tarafından Yüksekokul Müdürlüğü`ne bildirilir.
19. Öğrenciler çalıştıkları işyerinin olanakları ölçüsünde kuruluştaki sosyal hizmetlerden, yasal olarak bir hakka sahip olmaksızın, ücretli yada ücretsiz olarak yararlandırılabilirler.

20. Öğrenciler staj yaptıkları işyerlerinde kullandıkları alet, malzeme ve tesisleri iyi kullanmak zorundadırlar. İşyeri yöneticileri, aksine davrananlar hakkında yasal yollara başvuru hakkına sahiptirler.

21. Staja gönderilen öğrencilerin çalışma durumları ile tutum ve davranışları, gerektiğinde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir öğretim elemanına veya öğretim elemanlarından oluşan bir komisyona veya öğrencinin staj yaptığı yerde bulunan bir Yükseköğretim Kurumuna denetlettirilerek hazırlanan rapor Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirilir.

Devam Zorunluluğu ve Mazeretler
22. Staj kesintisizdir ve bölünemez. Ancak aşağıda sıralanan durumlarda öğrenciler mazeretli sayılırlar:

  1. Öğrencinin staja devam edemeyeceğine dair Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri yada Sağlık Ocakları`ndan alınmış rapor ile belgelendirilmiş hastalık halleri (her staj dönemi için ayrı hesaplanır.)

 

  1. Hastalık dışında doğal afetler, ailevi ve diğer nedenler ile staj amirinin yazılı izin verdiği 3 iş gününü aşmayan devamsızlıklar (her staj dönemi için ayrı hesaplanır).

Bunlar dışındaki nedenlerle devamsızlıkları, her staj dönemi için staj süresinin %10`undan az olan öğrencilerin stajlarını eksik kabul edip etmemeye ilgili Staj Komisyonu karar verir ve bu sınırı aşan mazeretsiz devamsızlıklarda staj reddedilir.

Staj Dosyalarının Teslimi
23. Staj dosyası, en geç stajı izleyen yarıyılın başlangıcından itibaren ilk 2 hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğü`ne elden teslim edilir. Bu süre içinde staj dosyasını komisyona teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır.

24. Mezun olmaları için ders alma zorunluluğu olmayan ve stajını yılın herhangi bir zamanında yapan öğrenciler ise staj dosyalarını stajın bitimini izleyen 4 hafta içerisinde Yüksekokul Müdürlüğü`ne elden teslim ederler. Bu süre içinde staj dosyasını komisyona teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır.

Staj Başarı Formu

25. Öğrenci, staja başlarken GİZLİ damgalı staj başarı formunu staj yapacağı kuruluş veya iş yerine vermek zorundadır. Staj bitiminde yetkili amir veya amirler tarafından doldurulan form, GİZLİ kaydı ile iadeli taahhütlü olarak posta ile yada zarfın ağzı kapatılıp onaylanmış olarak gizlilik kuralları içerisinde staj yapan öğrenci ile Yüksekokul Müdürlüğü`ne gönderilir.

26. Staj başarı formunda,  A: Çokiyi,   B: İyi,   C: Orta,   D: Yetersiz anlamına gelir.

Stajların Değerlendirilmesi

27. Staj dosyası, gizli staj başarı formu ve varsa kontrol ve değerlendirme raporları, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilgili Staj Komisyonu`na sevk edilir. Öğrencinin staj dosyası, içerdiği bilgiler, yazılışı ve iş yerinden gelen staj başarı formu da göz önüne alınarak Staj Komisyonu tarafından incelenir.  Stajın  değerlendirilmesi staj komisyonu tarafından staj değerlendirme formunun  doldurulup onaylanması ile sonuçlanır. Komisyon kararı kesindir. Başarılı bulunan stajın değerlendirme formu Staj Komisyonu üyeleri tarafından doldurulup imzalanarak onaylanır. Staj Komisyonu tarafından uygun görülmeyen stajlar gün sayısı ve staj konusu belirtilerek kısmen veya tamamen red edilebilir.

28. Staj başarı formu gelmeyen öğrencilerin stajı kabul edilmez. Staj başarı formunun postadaki kayıplarından ve gecikmeden Yüksekokul sorumlu değildir.

29. İnceleme sonuçları, güz yarıyılı bitiminden en geç 2 hafta önce, öğretim yılının herhangi bir zamanında yapılan stajlar için ise staj dosyasının tesliminden en geç 6 hafta sonra ilan edilir.

Yabancı Ülkelerde Staj

30. Yabancı ülkelerde staj yapılması durumunda staj dosyaları Türkçe düzenlenmiş olmalıdır. Yabancı dilde yazılan belgeler öğrenci tarafından noter tasdikli tercüme ettirilmelidir.

Yetki

31. Bu yönergenin kapsamında olduğu halde hakkında hüküm bulunmayan konuları, yönerge hükümlerine aykırı düşmemek koşuluyla, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu karara bağlamakta yetkilidir.

Kaldırılan Yönergeler

32. Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle Trakya Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dışındaki Meslek Yüksekokulları Staj Yönergeleri yürürlülükten kaldırılmıştır. Bu yönergenin 2. maddesinde belirtilen staj sayı ve süreleri, 2002-2003 Öğretim Yılı başından itibaren kayıt yaptıran öğrencilere uygulanacak, daha önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrenciler ise önceki staj sayı ve sürelerine tabi olacaklardır.

Yürürlülük

33. Bu yönerge, Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

34. Bu yönergeyi Trakya Üniversitesi ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI

 

TOPLANTI TARİHİ: 26.05.2004
TOPLANTI SAYISI: 05

KARAR 15:
Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 42’inci maddesi uyarınca, Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi’nin 2. maddesinde yapılan değişiklik sonucu ve Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Programlarında; staj süresinin 40 tam iş günü kesintisiz olarak uygulanması ve bugüne kadar en az 40 tam iş günü staj yapan öğrencilerin stajını tamamlamış sayılmaları hususlarına ilişkin, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Cem ECE’nin 14 Mayıs 2004 tarih ve 424 sayılı teklifi görüşüldü.

            Üniversitemiz Senatosu’nun 20 Şubat 2002 tarih ve 02 sayılı toplantısında alınan 03 numaralı karar ile kabul edilen ve 25 Şubat 2004 tarih ve 03 sayılı toplantısında alınan 16 numaralı karar ile Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi’nin 2’nci maddesinde yapılan değişiklik sonucu, bu yönerge ve Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Programlarında; staj süresinin 40 tam iş günü kesintisiz olarak uygulanmasının ve bugüne kadar en az 40 tam iş günü staj yapan öğrencilerin stajını tamamlamış sayılmalarının uygun olduğuna, Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 42’inci maddesi gereğince, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Bu Ankete Sizde Katılın!..
 


Bu sayfayı nasıl buldunuz?
Mükemmel
Güzel
İyi İşte
İdare Eder
Kötü Olmuş

(Sonucu göster)


Reklam
 
Keşan Meslek Yüksek Okulu
 

2007-2008 Mezuniyet Töreni

2007-2008 Mezuniyet Töreni

2007-2008 Mezuniyet Töreni

2007-2008 Mezuniyet Töreni

2007-2008 Mezuniyet Töreni

2007-2008 Futbol Turnuvası
Gündemden Sıcak Haberler
 

Trakya Üniversitesi Öğrenci Linkleri
 


 
total 17926 ziyaretçi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
BU SİTE KEŞAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİSİ FARUK Ö. TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR...